SONY MDR 750-6 – $130
SENNHEISER HD 280 Pro -$135
SONY MDR-V6 -$98
BEYERDYNAMIC DT 880 -$269
SENNHEISER HD 600 -$349